Geschiedenis van de stichting Mateor


Verwaarloosd graf | Reacties | Oprichting en doelstellingen | Schaduws testament | Gerealiseerde doelstellingen | Wisseling van de wacht

Verwaarloosd graf

De Leeuwarder Courant van 28 juli 1994 maakte gewag van de deerlijk verwaarloosde staat van onderhoud van het toen dertig jaar oude grafmonument van de schrijver Hendrikus Frederikus van der Kallen (1904-1964), beter bekend als Havank.
Piet Oosterhuis, voorzitter van 1994 t/m 1999 in het stichtingsbestuur, zoekt contact met de schrijver van het stuk en in overleg werd besloten om via een krantenartikel stelling te nemen tegen het –mogelijk– teloorgaan van dit grafmonument. Het artikel werd geplaatst zaterdag 13 augustus 1994, met als uitroep: Er moet een stichting komen, naar Havank vernoemd, een Stichting Mateor. Deze stichting zou zich in elk geval bezig moeten houden met de zorg voor het grafmonument.

Reacties

Het artikel leverde een duidelijk aantal reacties op: Een aantal mensen zegde toe zitting te willen nemen in een oprichtingsbestuur, een aantal andere zegde materiële en/of financiële steun toe, of diensten (om het graf voor een vriendenprijsje op te knappen), en een notaris wilde de acte van een eventueel op te richten stichting om niet doen passeren.

In het najaar 1994 werd in een aantal besprekingen vastgesteld:

Oprichting en doelstellingen

Van het aanbod van de notaris is gebruik gemaakt, en op 9 november 1994 werd de oprichtingsacte gepasseerd van de stichting, die haar naam ontleent aan één van Havanks werken (De N.V. MATEOR, "Maatschappij Tot Exploitatie van Onroerende en Roerende goederen"), en daarbij werd de doelstelling van de Stichting Mateor geformuleerd als
... bevorderen van de studie en de bekendheid van het leven, de persoon en het werk van de schrijver Hendrikus Frederikus van der Kallen (1904-1964), alias Havank, in de breedste zin.
Een van de afgeleide doelstellingen werd de zorg voor het grafmonument.

De Stichting tracht een en ander te bereiken door:

Schaduws testament

In In Memoriam de Schaduw laat Havank zijn hoofdpersoon, Charles C.M. Carlier alias de Schaduw, in diens testament zeggen:
"Het is tevens een mij dierbare wens, dat elk jaar, op de verjaardag van mijn verscheiden, mijn vrienden hier bijeenkomen voor een luisterrijk maal en om het glas te heffen op iemand die mens is geweest naar zijn beste vermogen, op een vriend ook die de oprechte vriendschap altijd heeft beschouwd als iets heiligs en als zodanig getracht heeft te leven naar die standaard".
De Stichting Mateor interpreteert deze tekst als een wens van de schrijver zélf om zijn sterfdag (22 juni) jaarlijks te herdenken met zijn vrienden (de donateurs) en om tijdens die bijeenkomst iemand tot Vriend van het Jaar te benoemen.

Gerealiseerde doelstellingen

De Stichting heeft een aantal doelstellingen en werkt aan de realisatie daarvan.

Wisseling van de wacht

In het jaar 2000 telt de stichting Mateor 200 donateurs en is daarmee de op één na grootste schrijversfanclub van Nederland (met alleen het Godfried Bomans Genootschap vóór zich). De realisatie van het Havankpark is niet alleen het belangrijkste succes van de stichting, maar markeert ook een scheidslijn. Vanaf dat moment nemen diverse bestuurders van het eerste uur afscheid en worden geleidelijk opgevolgd door mensen die meer behouden dan bouwen. Daarbij komen voor het eerst ook niet-Friezen in het bestuur, soms na een langdurige vacature.

Het aantal wapenfeiten uit het decennium dat volgt is klein, veel kleiner dan uit de roerige eerste jaren: Een ontwikkeling, die eigenlijk al in 1997 begon toen op initiatief van Tomas Ross de Schaduw-prijs ingesteld werd, komt in 2006 tot een eerste mijlpaal wanneer Danier zijn eerste op Havank gebaseerde stripverhaal Hoofden op hol publiceert. In 2008 komt Bruna vanwege hun 140-jarig jubileum met een aanvankelijk als eenmalig bedoelde Havank Ross: Caribisch Complot. Inmiddels is duidelijk dat de "handel" Havank weer ontdekt en omarmd heeft. Mede daardoor durft het bestuur van de stichting Mateor ook weer wat ambitieuzer te zijn.
De versie van 2001 is nog steeds het lezen waard en van historisch belang, en wordt daarom hierboven vrijwel woordelijk (behoudens interpunctie en opmaak) herhaald.
Verwaarloosd graf | Reacties | Oprichting en doelstellingen | Schaduws testament | Gerealiseerde doelstellingen | Wisseling van de wacht